Noodverlichting


Noodverlichting

Door te klikken op WebWinkelSafetyWay wordt u naar de webwinkel van SafetyWay geleid voor noodverlichting.

Noodverlichting is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen van gebouwen.
Het treedt automatisch in werking zodra de netspanning uitvalt. Noodverlichting stelt mensen in staat via vluchtroutes snel en veilig het gebouw te verlaten.
Planmatig zorgen voor de veiligheid van mensen is niet alleen wettelijk verplicht, maar bovenal ook een verantwoordelijkheid voor ieder bedrijf.

Om de kwaliteit van de veiligheid binnen uw gebouw of organisatie te verbeteren, is het van cruciaal belang dat de noodverlichting op basis van vakkundig advies conform de huidige normen wordt ingericht. Bovendien dient de noodverlichting professioneel te worden geïnstalleerd, zodat het optimaal en duurzaam functioneert.
In feite doen twee wetten een uitspraak over noodverlichting.
• Het Bouwbesluit
• De Arbo-wet
Deze worden aangevuld door een aantal normen :
• De Normering

Het Bouwbesluit
In de Model Bouwverordening, gebaseerd op het bouwbesluit, wordt verwezen naar een tweetal NEN normen: de NEN-EN 1838 en de NEN 6088.
Het Bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische voorschriften voor nieuw te bouwen bouwwerken. Hier zijn algemene eisen gedefinieerd ten aanzien van noodverlichting.
Voor de uitvoering hiervan verwijst het naar de Gemeentelijke Bouwverordening. Deze Gemeentelijke Bouwverordening is gebaseerd op de Model Bouwverordening, opgesteld door V.N.G.

De Arbo-wet
In het kader van de Arbo-wet is het Arbeidsomstandighedenbesluit van kracht. In dit besluit staat de veiligheid en gezondheid op arbeidsplaatsen centraal.
Als gevolg van deze regelgeving berust bij de werkgever de verplichting hiervoor zorg te dragen.
De werkgever is verplicht te zorgen voor de aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen. Ook noodverlichting is in dit kader één van de noodzakelijke voorzieningen.
Deze dient een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk te maken.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de meest relevante normen omtrent noodverlichting.

NEN-EN 1838
Deze norm definieert lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen.
De NEN-EN 1838 biedt concrete eisen omtrent de omstandigheden en verantwoordelijkheden bij de inrichting van een noodverlichtingsinstallatie.

NEN 6088
Deze norm geeft producteisen en bepalingsmethoden voor vluchtwegaanduiding. Zij bepaalt onder andere welke pictogrammen voor vluchtwegaanduiding mogen worden gebruikt.

NEN 1010
Ook de NEN 1010 stelt eisen waaraan een noodverlichtingsinstallatie moet voldoen.
Naast vluchtwegverlichting eist de NEN 1010 ook noodverlichting voor zogenaamde kritieke ruimten.
De NVFN heeft als doelstelling het verschaffen van duidelijkheid omtrent regelgeving en normering.
Hiervoor nemen NVFN leden zitting in nationale en internationale commissies die zich bezighouden met de totstandkoming van normen.
Bovendien stimuleert de NVFN het kwaliteitsniveau van noodverlichtingsinstallaties op de Nederlandse noodverlichtingsmarkt.

Vluchtrouteverlichting
De vluchtrouteverlichting moet zeker stellen, dat de vluchtmogelijkheden goed kunnen worden herkend en op een veilige manier kunnen worden gebruikt.
Vluchtrouteverlichting bestaat uit de vluchtwegverlichting (verlichting van de route zelf) en vluchtwegaanduiding.
Vluchtwegaanduiding bestaat uit beeldtekens, de pictogrammen. Deze wordt in detail beschreven in de NEN 6088.

Anti-paniekverlichting
Deze verlichting dient paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een plaats te bereiken waar de vluchtroute kan worden herkend.

Verlichting van werkplekken met verhoogd risico
Deze dient ervoor te zorgen dat personen, die door het wegvallen van verlichting in een mogelijk gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben om een gevaarlijk proces af te sluiten en aansluitend veilig te vluchten.

Onderhoud
Het belang van een optimaal functionerende noodverlichtingsinstallatie houdt niet op bij het installeren van kwalitatief hoogwaardige producten.
Om zeker te stellen dat de noodverlichting op een cruciaal moment functioneert is ook regelmatig preventief onderhoud noodzakelijk.
Meer nog dan dat, u heeft de verplichting uw noodverlichting goed te onderhouden. Dit bent u in eerste instantie verplicht aan uzelf maar zeker ook aan officiële instanties. Het onderhouden van noodverlichting is meer dan alleen controleren of de lamp die aanwezig is brandt.
De noodverlichting dient ten allen tijden te functioneren om in noodsituaties dat te doen waarvoor het gemaakt is: het aangeven en verlichten van de vluchtweg.